1 18 มิ.ย. 2561  ขอส่งคำสั่งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  กลุ่มพัสดุ      รับ
2 12 มิ.ย. 2561  มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญาจ้าง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
3 12 มิ.ย. 2561  มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญาจ้าง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
4 12 มิ.ย. 2561  มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญาจ้าง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
5 12 มิ.ย. 2561  มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญาจ้าง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
6 12 มิ.ย. 2561  มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญาจ้าง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
7 12 มิ.ย. 2561  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  กลุ่มอำนวยการ      รับ
8 01 มิ.ย. 2561  ส่งหนังสือตอบกลับการเดินทางไปราชการ กศน.บึงสามพัน  นายภาคิธ จันทร์ตั้ง      รับ
9 31 พ.ค. 2561  ส่งหนังสือตอบกลับการเดินทางไปราชการ กศน.หนองไผ่  นายภาคิธ จันทร์ตั้ง      รับ
10 31 พ.ค. 2561  ส่งหนังสือตอบกลับการเดินทางไปราชการ กศน.วังโป่ง  นายภาคิธ จันทร์ตั้ง      รับ
11 30 พ.ค. 2561  การดำเนินงานตามโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและโครงการยกเลิกสำ  กลุ่มงานส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
12 29 ธ.ค. 2560  ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 19 ธ.ค. 2560  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ครั้งที่ 20  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
14 19 ธ.ค. 2560  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ครั้งที่ 22,23  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
15 18 ธ.ค. 2560  ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปี ๒๕๖๑  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 06 ธ.ค. 2560  แนวทางการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี พ.ศ.2561  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
17 04 ธ.ค. 2560  รายชื่อผู้ประสานงานภัยพิบัติ ระดับอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 04 ธ.ค. 2560  โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
19 04 ธ.ค. 2560  โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
20 04 ธ.ค. 2560  การจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องโอกาศว  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 01 ธ.ค. 2560  เร่งรัดติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
22 30 พ.ย. 2560  การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2561  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
23 30 พ.ย. 2560  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) ครั้งที่ 21  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
24 30 พ.ย. 2560  ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการตามนโยบายและการบริหารจัดการงบประมา  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
25 30 พ.ย. 2560  ปรับรายละเอียดข้อมูลเป้าหมายการจัดกิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2561  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
26 27 พ.ย. 2560  การกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการศึกษาระดับภาค  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
27 21 พ.ย. 2560  การเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กรณีข้ามจังหวัด (เพิ่มเติม)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 20 พ.ย. 2560  ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชพลเรือนสามัญ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 20 พ.ย. 2560  ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.พิเศษ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 13 พ.ย. 2560  ขอเชิญประชุม  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
31 09 พ.ย. 2560  ขัอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของรัฐบาล ครั้ง  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
32 09 พ.ย. 2560  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากประชุมคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2561  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
33 06 พ.ย. 2560  เชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
34 02 พ.ย. 2560  การสำรวจความต้องการเนื้อหาการเรียนรู้ตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
35 18 ต.ค. 2560  ขอสำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
36 16 ต.ค. 2560  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 ด้านการป้องกันยาเสพติด  กลุ่มงานส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
37 10 ต.ค. 2560  เชิญร่วมประชุมชี้แจง (ร่าง) นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พศ.2561  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
38 05 ต.ค. 2560  เตรียมมอบหมายงานในหน้าที่  กลุ่มอำนวยการ      รับ
39 02 ต.ค. 2560  ขอข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึก (ไดอารี่) 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
40 28 ก.ย. 2560  ขอเชิญประชุมประจำเดือน กันยายน 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
41 21 ก.ย. 2560  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
42 19 ก.ย. 2560  รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน ปีงบประมาณ 2560  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
43 15 ก.ย. 2560  ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลจำนวนผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. หัวข้อ ข้อมูลผู้คาดว่าจ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
44 15 ก.ย. 2560  ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลจำนวนผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. หัวข้อ ข้อมูลผู้คาดว่าจ  นายภาคิธ จันทร์ตั้ง      รับ
45 15 ก.ย. 2560  ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลจำนวนผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. หัวข้อ ข้อมูลผู้คาดว่าจ  นายภาคิธ จันทร์ตั้ง      รับ
46 08 ก.ย. 2560  บัญชีลงเวลาโครงการวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ พ.ศ.2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
47 07 ก.ย. 2560  การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานพนักงานราชการภายในจังหวัด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
48 06 ก.ย. 2560  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ ครู กศน.ตำบล ปีงบประมาณ 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
49 04 ก.ย. 2560  ขอเชิญร่วมโครงการ “เสริมสร้างการเรียนรู้ บุคลการ กศน. เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
50 30 ส.ค. 2560  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
51 28 ส.ค. 2560  ขอเชิญประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
52 17 ส.ค. 2560  โครงการเสริมสร้างคุณค่าคลังปัญญา (ส่งให้ กศน.อ.เขาค้อ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
53 17 ส.ค. 2560  โครงการร่วมใจพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมเพื่อแม่หลวง  นายภาคิธ จันทร์ตั้ง      รับ
54 16 ส.ค. 2560  ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและกา  กลุ่มงานส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
55 11 ส.ค. 2560  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
56 08 ส.ค. 2560  โครงการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
57 07 ส.ค. 2560  การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป."  นายภาคิธ จันทร์ตั้ง      รับ
58 26 ก.ค. 2560  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
59 25 ก.ค. 2560  ขอเชิญประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2559  กลุ่มอำนวยการ      รับ
60 24 ก.ค. 2560  การขยายผลการดำเนินงานตามโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
61 21 ก.ค. 2560  การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 2560 รอบที่ 2  นายภาคิธ จันทร์ตั้ง      รับ
62 20 ก.ค. 2560  ขยายเวลาและแจ้งการเข้าใช้ระบบบันทึกผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.เป็นรายภาค  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
63 14 ก.ค. 2560  แบบสอบถามความคิดเห็นต่อคู่มือการปฏิบัติงาน หัวหน้า กศน.ตำบล  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
64 14 ก.ค. 2560  ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
65 12 ก.ค. 2560  (ต่อ) แนวทางการจัดกิจกรรมค่าย "เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต"  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
66 12 ก.ค. 2560  (ต่อ) แนวทางการจัดกิจกรรมค่าย "เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต"  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
67 12 ก.ค. 2560  แนวทางการจัดกิจกรรมค่าย "เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต"  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
68 06 ก.ค. 2560  การคัดเลือกรางวัล สุดยอดครูดี  นายภาคิธ จันทร์ตั้ง      รับ
69 04 ก.ค. 2560  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประจำปี 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
70 27 มิ.ย. 2560  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินโครงการ ของค.ต.ป.ประจำกระทรวงศึกษาธิการ  นายภาคิธ จันทร์ตั้ง      รับ