1 15 พ.ย. 2560  ขอเชิญประชุม  กศน.อำเภอศรีเทพ      รับ
2 13 มิ.ย. 2560  ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปราชการ  กศน.อำเภอวิเชียรบุรี      รับ
3 15 พ.ค. 2560  ขอความเห็นชอบจ้างเหมาบริการ  กศน.อำเภอวิเชียรบุรี      รับ
4 01 ก.ค. 2559  รายงานผลการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๓  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
5 13 มิ.ย. 2559  รายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมวันต้นไม้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  กศน.อำเภอหล่มสัก      รับ
6 26 พ.ค. 2559  รายงานผลการจัดกิจกรรม /มาตรการประหยัดน้ำ ประจำปี ๒๕๕๙  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
7 08 เม.ย. 2559  เรียน ผู้อำนวยก&  กศน.อำเภอวิเชียรบุรี      รับ
8 25 ธ.ค. 2558  ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปราชการ  กศน.อำเภอวิเชียรบุรี      รับ
9 22 ธ.ค. 2558  test  กศน.อำเภอศรีเทพ      รับ
10 04 ธ.ค. 2558  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
11 04 ธ.ค. 2558  ขอเรียนเชิญเป็นประธานเปิดการอบรม โครงการค่ายฝึกอบรมลูกเสือิสามัญ กศน.อำเภอหล่มเก่า  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
12 30 พ.ย. 2558  ขอย้ายหมายเลขโทรศัพท์  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
13 12 พ.ย. 2558  การรับสมัครและลงทะเบียนการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ 2/58  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
14 12 พ.ย. 2558  ขอรับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
15 09 พ.ย. 2558  ขอลาพักผ่อน  กศน.อำเภอวิเชียรบุรี      รับ
16 21 ก.ค. 2558  ฝากส่งหนังสือให้ กศน.หล่มเก่า ครับ  กศน.อำเภอเมืองเพชรบูรณ์      รับ
17 09 ก.ค. 2558  test  กศน.อำเภอชนแดน      รับ
18 02 มี.ค. 2558  ขอย้ายสนามสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
19 02 มี.ค. 2558  ย้ายการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญาจ้าง ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
20 09 ก.พ. 2558  ทดลองส่ง  กศน.อำเภอชนแดน      รับ
21 09 ม.ค. 2558  ส่งแบบตอบรับกา&#  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
22 21 ต.ค. 2557  ขอลาพักผ่อน  กศน.อำเภอวิเชียรบุรี      รับ
23 01 ต.ค. 2557  การจัดกิจกรรม/เสวนา  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
24 10 ก.ย. 2557  แผน ปี 2558 กศน.อ.หล่มเก่า  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
25 26 ส.ค. 2557  0210.5410/716  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
26 26 ส.ค. 2557  ขออนุมัติรถยนต์ส่วนบุคคลไปราชการ  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
27 26 ส.ค. 2557  ขออนุมัติรถยนต์ส่วนบุคคลไปราชการ  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
28 22 ส.ค. 2557  ส่งใบสั่งซื้อ  กศน.อำเภอน้ำหนาว      รับ
29 01 ส.ค. 2557  ขออนุมัติรถยนต&#  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
30 29 ก.ค. 2557  ขออนุมัติรถยนต&#  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
31 04 ก.ค. 2557  ตอบแบบประเมินผ&#  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
32 25 มิ.ย. 2557  ขอส่งข้อมูลด้านกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  กศน.อำเภอวิเชียรบุรี      รับ
33 24 มิ.ย. 2557  โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษาย  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
34 19 มิ.ย. 2557  ขออนุมัติรถยนต&#  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
35 30 พ.ค. 2557  ขออนุมัติใช้รถยนต์ไปราชการ  กศน.อำเภอวิเชียรบุรี      รับ
36 12 พ.ค. 2557  ขอเชิญเป็นวิทยากรลูกเสือ  กศน.อำเภอน้ำหนาว      รับ
37 12 พ.ค. 2557  ขอเชิญเป็นวิทยากรลูกเสือ  กศน.อำเภอน้ำหนาว      รับ
38 12 พ.ค. 2557  ขอเชิญเป็นวิทยากรลูกเสือ (กศน.อำเภอวังโป่ง)  กศน.อำเภอน้ำหนาว      รับ
39 08 พ.ค. 2557  รายงานคะแนนทดสอบ ก่อนเรียน-หลังเรียน ผลการบันทึกการเรียนรู้ หลักสูตรอาเซียน  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
40 01 พ.ค. 2557  การจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
41 30 เม.ย. 2557  การจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
42 29 เม.ย. 2557  แบบเก็บข้อมูลตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
43 17 เม.ย. 2557  ขอเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ผู้ประเมินเทียบระดับการศึกษา  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
44 17 เม.ย. 2557  ขอเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ผู้ประเมินเทียบระดับการศึกษา  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
45 17 เม.ย. 2557  ขอความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้ผู้ประเมินเทียบระดับการศึกษา  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
46 25 มี.ค. 2557  ขอส่งรายงานสถิติ  กศน.อำเภอบึงสามพัน      รับ
47 21 มี.ค. 2557  ส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
48 20 ก.พ. 2557  เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอน้ำหนาว  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
49 18 ก.พ. 2557  ขยายเวลาการดำเนินการสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษาฯ  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
50 07 ม.ค. 2557  แบบติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
51 16 ธ.ค. 2556  ทดสอบ log in กศน.อำเภอ โดยใช้รหัสเดิม  กศน.อำเภอเมืองเพชรบูรณ์      รับ
52 03 ธ.ค. 2556  เรื่อง ขออนุมัต&  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
53 19 ก.ค. 2556  ขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  กศน.อำเภอบึงสามพัน      รับ
54 19 ก.ค. 2556  ขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  กศน.อำเภอบึงสามพัน      รับ
55 09 ก.ค. 2556  การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
56 25 มิ.ย. 2556  การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๖ รายได้ครัวเรือน (ทั้งประเทศ) เพิ่มขึ้น  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
57 21 มิ.ย. 2556  แบบรายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ๑.๑  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
58 19 มิ.ย. 2556  แบบสำรวจข้อมูล จำนวนนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
59 19 มิ.ย. 2556  แบบรายงานจำนวนนักศึกษาซึ่งเป็นเด็กวัยเรียนที่ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียน  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
60 12 มิ.ย. 2556  มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงนนอกพื้นที่ที่กำหนดในสัญญาเป็นการชั่วคราว  กศน.อำเภอบึงสามพัน      รับ
61 10 มิ.ย. 2556  บรรจุพนักงานราชการ  กศน.อำเภอบึงสามพัน      รับ
62 27 พ.ค. 2556  ขออนุมัติรถยนต์ส่วนบุคคลไปราชการ  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
63 09 พ.ค. 2556  ขอใช้พื้นที่ราชพัสดุในการก่อสร้างอาคาร กศน. ตำบลนาแซง  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
64 08 พ.ค. 2556  ขออนุญาตไปราชการ  กศน.อำเภอบึงสามพัน      รับ
65 08 พ.ค. 2556  ขออนุญาตลาพักผ่อน  กศน.อำเภอศรีเทพ      รับ
66 01 พ.ค. 2556  แบบสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
67 30 เม.ย. 2556  ส่ง back up โปรแกรม EIS ไตรมาส2  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
68 26 เม.ย. 2556  ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ E-budget  กศน.อำเภอบึงสามพัน      รับ
69 26 เม.ย. 2556  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรสอนการจัดทำเว็ปไซต์ กศน.อำเภอหล่มเก่า  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
70 23 เม.ย. 2556  ขออนุญาตซื้อ กศน.3  กศน.อำเภอน้ำหนาว      รับ
71 23 เม.ย. 2556  ขอยืมเงินจัดซื้อระเบียนแสดงผลการเรียน  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
72 23 เม.ย. 2556  ขออนุมัติจัดซื้อระเบียนแสดงผลการเรียน  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
73 29 มี.ค. 2556  การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้ ศก พอเพียง  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
74 20 มี.ค. 2556  ส่งรายชื่อผู้ตรวจกระดาษคำตอบ  กศน.อำเภอบึงสามพัน      รับ
75 19 มี.ค. 2556  ขอข้อมูล ครู กศน.ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน  กศน.อำเภอบึงสามพัน      รับ
76 15 มี.ค. 2556  แจ้งจำนวน (สำรวจจำนวนบุคลากรเพิ่มเติม )  กศน.อำเภอศรีเทพ      รับ
77 15 มี.ค. 2556  สำรวจจำนวนบุคลากรเพิ่มเติม  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
78 15 มี.ค. 2556  สำรวจจำนวนบุคลากรเพิ่มเติม  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
79 11 มี.ค. 2556  ขออนุญาตไปราชการส่งข้อสอบ  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
80 08 มี.ค. 2556  ขออนุญาตไปราชการรับข้อสอบ  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
81 05 มี.ค. 2556  สำรวจข้อมูลรายชื่อผลงานิจัย  กศน.อำเภอบึงสามพัน      รับ
82 26 ก.พ. 2556  รายชื่อ บุคลากร ที่ขอร่วมเข้าค่ายลูกเสื้อวิสามัญ (เขาค้อ)  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
83 22 ก.พ. 2556  แต่งตั้งคณะกรรมการรับ ส่งข้อสอบ  กศน.อำเภอน้ำหนาว      รับ
84 19 ก.พ. 2556  ขออนุมัติรถยนต์ส่วนบุคคลไปราชการ  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
85 11 ก.พ. 2556  ขออนุญาตไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว  กศน.อำเภอน้ำหนาว      รับ
86 08 ก.พ. 2556  สำรวจผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาลูกเสือ  กศน.อำเภอบึงสามพัน      รับ
87 08 ก.พ. 2556  ขอความอนุเคราะห์ส่งนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕  กศน.อำเภอชนแดน      รับ
88 07 ก.พ. 2556  แบบสำรวจผู้ผ่านอบรมวิชาการลูกเสือ  กศน.อำเภอบึงสามพัน      รับ
89 07 ก.พ. 2556  สำรวจผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาทางการลูกเสือและการจัดตั้งกองลูกเสือของสถานศึกษา  กศน.อำเภอศรีเทพ      รับ
90 07 ก.พ. 2556  สำรวจผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาทางการลูกเสือและการจัดตั้งกองลูกเสือของสถานศึกษา  กศน.อำเภอศรีเทพ      รับ
91 30 ม.ค. 2556  ขออนุมัติรถยนต์ส่วนบุคคลไปราชการ  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
92 29 ม.ค. 2556  ส่ง SAR เขาค้อ  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
93 22 ม.ค. 2556  ส่งรายชื่ออาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ  กศน.อำเภอศรีเทพ      รับ
94 22 ม.ค. 2556  ส่งรายชื่อ อาสาสมัครบ้านอัฉริยะ  กศน.อำเภอน้ำหนาว      รับ
95 17 ม.ค. 2556  แจ้งรายชื่อบ้านอัจริยะ  กศน.อำเภอบึงสามพัน      รับ
96 16 ม.ค. 2556  ขออนุมัติรถยนต์ส่วนบุคคลไปราชการ  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
97 07 ม.ค. 2556  การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติปี ๒๕๕๖ และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
98 07 ม.ค. 2556  แผนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติปี 2556 กศน.ศรีเทพ  กศน.อำเภอศรีเทพ      รับ
99 25 ธ.ค. 2555  ขออนุมัติใช้รถยนต์สวนตัวไปราชการ  กศน.อำเภอบึงสามพัน      รับ
100 25 ธ.ค. 2555  ขออนุมัติรถยนต์ส่วนบุคคลไปราชการ  กศน.อำเภอบึงสามพัน      รับ
101 18 ธ.ค. 2555  ขออนุมัติรถยนต์ส่วนบุคคลไปราชการ  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
102 18 ธ.ค. 2555  การสำรวจข้อมูลบุคลากร  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
103 14 ธ.ค. 2555  โครงการศึกษาดูงานสิบสองปันนา  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
104 13 ธ.ค. 2555  แจ้งความต้องกา&#  กศน.อำเภอน้ำหนาว      รับ
105 07 ธ.ค. 2555  ขออนุมัติรถยนต์ส่วนบุคคลไปราชการ  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
106 29 พ.ย. 2555  ขอหนังสือรับรองเงินเดือน/การปฏิบัติงาน  กศน.อำเภอศรีเทพ      รับ
107 27 พ.ย. 2555  ความต้องการงบในการลงทุน (เขาค้อ)  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
108 06 พ.ย. 2555  ขอความร่วมมือส่งรายชื่อครูชาวต่างประเทศ และครูชาวไทยที่เป็นผู้ประสานงาน  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
109 01 พ.ย. 2555  ส่งสัญญาจ้างครู ศรช. (วังโป่ง)  กศน.อำเภอวังโป่ง      รับ
110 01 พ.ย. 2555  สัญญาจ้างครู ศรช. (วังโป่ง)  กศน.อำเภอวังโป่ง      รับ
111 26 ต.ค. 2555  รายชื่อผู้ประสงค์เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
112 26 ต.ค. 2555  รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
113 26 ต.ค. 2555  รายชื่อผู้ประสงค์เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  กศน.อำเภอศรีเทพ      รับ
114 19 ต.ค. 2555  ส่งรายงานการสรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ป๊ ๒๕๕๕  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
115 19 ต.ค. 2555  สำรวจข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา (ครั้งที่ ๓) ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
116 04 ต.ค. 2555  สรุปผลการประเมินตนเองและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา  กศน.อำเภอศรีเทพ      รับ
117 03 ต.ค. 2555  sar ปี 54 บทที่ 4 เขาค้อ  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
118 25 ก.ย. 2555  ค่าไฟฟ้า  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
119 21 ก.ย. 2555  ขออนุมัติรถยนต์ส่วนบุคคลไปราชการ  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
120 21 ก.ย. 2555  การมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้ครู  กศน.อำเภอบึงสามพัน      รับ
121 21 ก.ย. 2555  การมอบเข็มเชิดชูเกียรติ  กศน.อำเภอบึงสามพัน      รับ
122 21 ก.ย. 2555  ใบสั่งซื้อ  กศน.อำเภอบึงสามพัน      รับ
123 21 ก.ย. 2555  รายงานการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กศน.อำเภอบึงสามพัน      รับ
124 19 ก.ย. 2555  ขออนุมัติรถยนต์ส่วนบุคคลไปราชการ  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
125 18 ก.ย. 2555  การของบประมาณอุดหนุนในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
126 13 ก.ย. 2555  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ตัวชี้วัด 1.1 รอบ 12 เดือน  กศน.อำเภอศรีเทพ      รับ
127 11 ก.ย. 2555  ขออนุมัติรถยนต์ส่วนบุคคลไปราชการ  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
128 30 ส.ค. 2555  การสำรวจความพึงพอใจและไม่พอใจของผู้รับบริการและมีส่วนได้สาวนเสีย  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
129 08 ส.ค. 2555  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
130 06 ส.ค. 2555  ขออนุญาตไปราชการ  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
131 01 ส.ค. 2555  จัดกิจกรรการเรียนรู้  กศน.อำเภอน้ำหนาว      รับ
132 31 ก.ค. 2555  ขออนุมัติรถยนต์ส่วนบุคคลไปราชการ  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
133 23 ก.ค. 2555  แบบรายงานจำนวนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ (แก้ไข)  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
134 23 ก.ค. 2555  การรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
135 23 ก.ค. 2555  สำรวจข้อมูลเชี่ยวชาญที่ไม่ผ่าน (เขาค้อ)  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
136 19 ก.ค. 2555  รายงานข้อมูลการเทียบโอนผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๕  กศน.อำเภอบึงสามพัน      รับ
137 19 ก.ค. 2555  รายงานข้อมูลการเทียบโอนผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๕  กศน.อำเภอบึงสามพัน      รับ
138 17 ก.ค. 2555  ขออนุมัติรถยนต์ส่วนบุคคลไปราชการ  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
139 17 ก.ค. 2555  ขอเชิญเป็นวิทยากรโรงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรในการจัดทำสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
140 16 ก.ค. 2555  ขออนุญาตไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว  กศน.อำเภอน้ำหนาว      รับ
141 09 ก.ค. 2555  การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
142 22 มิ.ย. 2555  แจ้งสนามสอบประเมินระดับชาติ  กศน.อำเภอน้ำหนาว      รับ
143 21 มิ.ย. 2555  ขออนุมัติรถยนต์ส่วนบุคคลไปราชการ  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
144 21 มิ.ย. 2555  ขอความอนุเคราะห์เป็นคณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษา  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
145 21 มิ.ย. 2555  หลักสูตรจัดกระบวนการเรียนรู้ การทำงานเป็นทีม (Team work)  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
146 20 มิ.ย. 2555  แจ้งจำนวนผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
147 18 มิ.ย. 2555  ขอความร่วมมือปลูกต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
148 11 มิ.ย. 2555  ข้อมูล IT 51  กศน.อำเภอเมืองเพชรบูรณ์      รับ
149 11 มิ.ย. 2555  ข้อมูล IT 51  กศน.อำเภอเมืองเพชรบูรณ์      รับ
150 11 มิ.ย. 2555  ขอส่งข้อมูล IT  กศน.อำเภอเมืองเพชรบูรณ์      รับ
151 05 มิ.ย. 2555  แบบสำรวจรายวิชาเลือก 1/2555  กศน.อำเภอศรีเทพ      รับ
152 05 มิ.ย. 2555  ข้อมูล IT 51  กศน.อำเภอเมืองเพชรบูรณ์      รับ
153 05 มิ.ย. 2555  ข้อมูล IT 51  กศน.อำเภอเมืองเพชรบูรณ์      รับ
154 05 มิ.ย. 2555  ข้อมูล itw51 ทุกระดับ  กศน.อำเภอเมืองเพชรบูรณ์      รับ
155 05 มิ.ย. 2555  ข้อมูล itw51 ทุกระดับ  กศน.อำเภอเมืองเพชรบูรณ์      รับ
156 05 มิ.ย. 2555  สำรวจวิขาเลือก  กศน.อำเภอน้ำหนาว      รับ
157 05 มิ.ย. 2555  แบบสำรวจรายวิชาเลือกที่ลงทะเบียนภาค1/2555 (เขาค้อ)  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
158 01 มิ.ย. 2555  ขอส่งเอกสารศึก&#  กศน.อำเภอน้ำหนาว      รับ
159 31 พ.ค. 2555  ส่งรายงานการวิจัยในชั้นเรียน  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
160 30 พ.ค. 2555  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา กศน. ปี 2555  กศน.อำเภอศรีเทพ      รับ
161 24 พ.ค. 2555  ส่งรายชื่อหนังสือวิชาเลือก  กศน.อำเภอน้ำหนาว      รับ
162 24 พ.ค. 2555  การจัดทำสื่อหนังสือเรียนรายวิชาเลือกโดยถอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  กศน.อำเภอชนแดน      รับ
163 22 พ.ค. 2555  ดำเนินการจัดทำและติดตั้งป้ายแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
164 22 พ.ค. 2555  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงกิจสู่สถานศึกษา กศน. ปี ๒๕๕๕  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
165 21 พ.ค. 2555  แบบตอบรับการเข&#  กศน.อำเภอน้ำหนาว      รับ
166 14 พ.ค. 2555  (ฝาก) สรุปผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2553 เขาค้อ  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
167 14 พ.ค. 2555  ขอความร่วมมือจัดส่งบทคัดย่องานวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
168 01 พ.ค. 2555  ส่งข้อมูล EIS ไตรมาสที่ 2  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
169 01 พ.ค. 2555  รายงานข้อมูลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาส  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
170 30 เม.ย. 2555  รายงานข้อมูลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาส  กศน.อำเภอศรีเทพ      รับ
171 29 มี.ค. 2555  ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากร กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ สู่การปฏิบัติ  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
172 29 มี.ค. 2555  การสำรวจการสอนภาษาอาเซียนของสถานศึกษา กศน.  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
173 28 มี.ค. 2555  ขอส่งแบบสำรวจผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  กศน.อำเภอวิเชียรบุรี      รับ
174 21 มี.ค. 2555  ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อครูอาสาสมัคร ฯ และครู กศน.ตำบลเข้ารับการพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๕๕  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
175 21 มี.ค. 2555  แจ้งรายชื่อ กศน.ตำบล/แขวง ที่พร้อมจะติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในปีงบประมาณ 2555  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
176 21 มี.ค. 2555  ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมุลเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี2555  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
177 20 มี.ค. 2555  ส่งรายชื่อครูอาสาสมัครฯ และครู กศน.ตำบลเข้ารับการพัฒนาฯ ปี 55  กศน.อำเภอศรีเทพ      รับ
178 19 มี.ค. 2555  ส่งแบบสำรวข้อมูลเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี2555  กศน.อำเภอศรีเทพ      รับ
179 16 มี.ค. 2555  การศึกษาตามอหลักสูตร ประกาศนียบัตร วิชาชีพครู  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
180 15 มี.ค. 2555  รายงานวันลา  กศน.อำเภอน้ำหนาว      รับ
181 15 มี.ค. 2555  รายงานสรุปวันลา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2555  กศน.อำเภอศรีเทพ      รับ
182 15 มี.ค. 2555  การจัด กศน.สำหรับเด็กที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน  กศน.อำเภอศรีเทพ      รับ
183 14 มี.ค. 2555  รายงานสรุปวันลา ครั้งที่ ประจำปีงบประมาณ 2555  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
184 14 มี.ค. 2555  การจัด กศน. สำหรับนักศึกษาที่ออกการคัน  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
185 01 มี.ค. 2555  การรายงานผลการดำเนินการจัดหาหนังสือเรียน  กศน.อำเภอศรีเทพ      รับ
186 29 ก.พ. 2555  ส่งเลขบัตรกับอัเมลล์เพื่อขอรับ User name และ Password เขาค้อ  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
187 27 ก.พ. 2555  สำรวจข้อมูล กศน.ตำบล (แก้ไข)  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
188 27 ก.พ. 2555  สำรวจข้อมูล กศน.ตำบล  กศน.อำเภอหล่มเก่า      รับ
189 24 ก.พ. 2555  รายงานการดำเนินงานอาเซียนฯ  กศน.อำเภอศรีเทพ      รับ
190 24 ก.พ. 2555  รายงานการสำรวจข้อมูล กศน.ตำบล  กศน.อำเภอหนองไผ่      รับ
191 24 ก.พ. 2555  การจัดสรรค่าใช้จ่ายฯ สำหรับคนพิการ  กศน.อำเภอศรีเทพ      รับ
192 24 ก.พ. 2555  ส่งข้อมุล กศน.ตำบล  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
193 23 ก.พ. 2555  การจัดสรรค่าใช้จ่ายเพื่อคนพิการ  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
194 23 ก.พ. 2555  ขอความร่วมมือในการจัดทำข้อมูลสถิติจังหวัด  กศน.อำเภอเขาค้อ      รับ
195 20 ก.พ. 2555  สำรวจข้อมูล กศน.ตำบล  กศน.อำเภอน้ำหนาว      รับ
196 17 ก.พ. 2555  แบบสำรวจข้อมูล กศน.ตำบล ระดับอำเภอ บันทึกใน file excel  กศน.อำเภอศรีเทพ      รับ