[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์
เมนูหลัก
ระบบฐานข้อมูล กศน.

link ห้องสมุดประชาชน 

  

ชื่อ : นางอำนวย กิจนัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกศน.อำเภอศรีเทพ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวณัฐชานันท์ ฮาดทักวงศ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก : งานบัญชีั/รายงานทางการเงิน
อีเมล์ : nutchanun131313@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 081-794623

ชื่อ : นายอรรถพล การภักดี
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถโมบาย
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายแก้ว ตุ่นบัว
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสมรส กลิ่นบัว
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : somros@windowslive.com
เบอร์โทรศัพท์ : 081-399268

ชื่อ : นายนพพร จิตพิสัย
ตำแหน่ง : ยามรักษาความปลอดภัุย
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางมาลี เพ็งดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกศน.อำเภอหนองไผ่
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-707763

ชื่อ : นางสาวลลิตา ประมวล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางเพ็ญโฉม โป้แล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกศน.อำเภอวังโป่ง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเกรียงไกร วงศ์วิริยชาติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกศน.อำเภอวิเชียรบุรี
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-973324

ชื่อ : นายพนา รสช่ำ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสุกัญญา กาโกน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกศน.อำเภอบึงสามพัน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-846923

ชื่อ : นางสาวนฤมล บุญยวง
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
หน้าที่หลัก : ผู้ช่วยงานธุรการและงานสารบรรณ
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 093-982348

ชื่อ : น.ส.พัชรินทรา คำมี
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก : งานงบเงินอุดหนุนทั่วไป
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 056721532

ชื่อ : นายอนุสรณ์ อนุมา
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายประภาส โป้แล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกศน.อำเภอหล่มเก่า
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/2
<< 1 2 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหารสถานศึกษา
2 : กลุ่มอำนวยการ
3 : กลุ่มแผนงานยุทธศาสตร์ฯ
4 : กลุ่มการศึกษานอกระบบฯ
7 : กลุ่มศึกษานิเทศ
8 : กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย
9 : งานตรวจสอบภายใน
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์
325 ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร.056-721532
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5