[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์
เมนูหลัก
ระบบฐานข้อมูล กศน.

link ห้องสมุดประชาชน 
แผนผังหน่วยงาน
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
Click ดูประวัติ
นายภาคิธ จันทร์ตั้ง
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Click ดูประวัติ
นางวราภรณ์ สุขแสง
นักวิชาการพัสดุ
Click ดูประวัติ
นางพรพรรณ ทัพงาม
นักจัดการงานทั่วไป
งานบุคลากร
Click ดูประวัติ
นางนรีรัตน์ บุญช่วย
นักวิชาการเงินและบัญชี
งบบุคลากร
Click ดูประวัติ
นางสาววัชรา การภักดี
นักวิชาการเงินและบัญชี
งบดำเนินงาน
Click ดูประวัติ
นางสาวณัฐชานันท์ ฮาดทักวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
งานบัญชีั/รายงานทางการเงิน
Click ดูประวัติ
น.ส.พัชรินทรา คำมี
นักวิชาการเงินและบัญชี
งานงบเงินอุดหนุนทั่วไป
Click ดูประวัติ
นายศักดิ์ดา ด้วงดี
เจ้าหน้าที่พัสดุ
Click ดูประวัติ
นายนพพร จิตพิสัย
ยามรักษาความปลอดภัุย
Click ดูประวัติ
นางสาวลลิตา ประมวล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
Click ดูประวัติ
นางสาวนฤมล บุญยวง
พนักงานบริการ
ผู้ช่วยงานธุรการและงานสารบรรณ
Click ดูประวัติ
นายโกสินทร์ บุญยวง
พนักงานขับรถ
Click ดูประวัติ
นายอรรถพล การภักดี
พนักงานขับรถโมบาย
Click ดูประวัติ
นายแก้ว ตุ่นบัว
พนักงานบริการ
Click ดูประวัติ
นายอนุสรณ์ อนุมา
พนักงานขับรถ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหารสถานศึกษา
2 : กลุ่มอำนวยการ
3 : กลุ่มแผนงานยุทธศาสตร์ฯ
4 : กลุ่มการศึกษานอกระบบฯ
7 : กลุ่มศึกษานิเทศ
8 : กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย
9 : งานตรวจสอบภายใน
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์
325 ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร.056-721532
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5