[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์
เมนูหลัก
ระบบฐานข้อมูล กศน.

link ห้องสมุดประชาชน 

  

ชื่อ : นายกาเรียน ยืนยงชาติ
ตำแหน่ง : ผอ.สนง.กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์
หน้าที่หลัก : ผู้บริหาร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนัทธมน สกุลณมรรคา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายธงชัย ชาวงค์ศรี
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโบายและแผนฯ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายภาคิธ จันทร์ตั้ง
ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : phakids@windowslive.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0979622791

ชื่อ : นางสาวพัชรินทร์ โง้วประดิษฐ
ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-704422

ชื่อ : นายพีระพงษ์ พรมทา
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโบายและแผนฯ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุรศักดิ์ ใจคำ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก : งานการศึกษานอกระบบระดับพื้นฐาน
อีเมล์ : surasakjaikom@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 056-721532

ชื่อ : นางวราภรณ์ สุขแสง
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายศักดิ์ดา ด้วงดี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางจิรัชยา สุขเมือง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก : งานการศึกษาต่อเนือง
อีเมล์ : toom01022522@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 089-524210

ชื่อ : นางพรพรรณ ทัพงาม
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก : งานบุคลากร
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 056-721532

ชื่อ : นางอัญชลิกา เป็นใย
ตำแหน่ง : นักวิเคราห์นโยบายและแผนฯ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : namgdang-p@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 085-905790

ชื่อ : นายโกสินทร์ บุญยวง
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : yukna2018@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 087-943347

ชื่อ : นางสาววรณี วิทรูย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางนรีรัตน์ บุญช่วย
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก : งบบุคลากร
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 056-721532

ชื่อ : นายรุ่งโรจน์ ดีมั่น
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก : งานการศึกษาตามอัธยาศัย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาววัชรา การภักดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก : งบดำเนินงาน
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 056-721532

ชื่อ : นายสมประสงค์ น้อยจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกศน.อำเภอชนแดน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรีประจวบ เจนชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกศน.อำเภอหล่มสัก
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอนุชา วิจิตรศิลป์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-886712
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหารสถานศึกษา
2 : กลุ่มอำนวยการ
3 : กลุ่มแผนงานยุทธศาสตร์ฯ
4 : กลุ่มการศึกษานอกระบบฯ
7 : กลุ่มศึกษานิเทศ
8 : กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย
9 : งานตรวจสอบภายใน
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์
325 ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร.056-721532
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5