ชื่อ - นามสกุล :นายสุรศักดิ์ ใจคำ
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก :งานการศึกษานอกระบบระดับพื้นฐาน
ที่อยู่ :57/3 ม.1 ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
Telephone :056-721532
Email :surasakjaikom@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มการศึกษานอกระบบฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานประเมินเทียบระดับการศึกษา,ตรวจสอบวุฒิ,N-Net